Contender
Sailcloth

Welcome to
Contender Sailcloth

Worldwide sailcloth technology for every yachtsman and his sailmaker.

United States
Europe
Go the extra mile
Products
Products
Change region
Fabric Advisor Loft locator

Privacy Statement (Nederlandse versie)

(English version scroll down)

Contactgegevens
Contender B.V. is gevestigd aan de Nijverheidsweg 17 A/B en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals wij weergeven in deze privacyverklaring. Contender B.V. heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Wij hebben hieronder uiteengezet hoe Contender B.V. omgaat met uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens die door Contender B.V. worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk opgeslagen en worden alleen bekendgemaakt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Uw persoonlijke gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. De informatie die u aan Contender B.V. verstrekt, zal met de grootste zorg worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Contender B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft vertrekt. Het doel van de registratie van persoonlijke gegevens door Contender B.V. is om overeengekomen samenwerking optimaal uit te voeren en om op maat gemaakte redactionele en commerciële informatie aan onze klanten / bezoekers te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij gebruiken uw IP-adres voor het verwerken van problemen met onze server en voor het beheer van onze sites. Het IP-adres wordt ook gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies bestaan ​​uit een standaard internettechnologie die het ons mogelijk maakt om specifieke log-informatie op te slaan en deze toegankelijk te maken in het systeem van de gebruiker. Elke bezoeker kan de instelling van zijn computer zodanig aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Onze registratie- en bestelformulieren vragen de gebruikers om ons persoonlijke en professionele informatie te verstrekken (bijvoorbeeld (bedrijfs) naam, adres, e-mail etc.). Om een ​​contract voor een koopovereenkomst uit te voeren en de door u bestelde goederen te leveren, hebben wij minimaal de volgende persoonlijke en professionele gegevens nodig:

Uw voor- en achternaam
Uw bedrijfsnaam
Uw (bedrijfs) adres
Uw (bedrijfs) e-mailadres
Uw telefoonnummer

Onze site bevat links naar andere sites en de sites van (zakelijke) partners die geen deel uitmaken van Contender B.V. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy beleid of de inhoud van dergelijke sites. Contender B.V. zal in uitzonderlijke gevallen informatie delen met zorgvuldig gekozen partners om op een betere manier aan uw vereisten te kunnen voldoen. Wij zullen altijd uw voorafgaande toestemming vragen.

Onze site maakt community en forums beschikbaar voor onze bezoekers. Alle informatie die op deze sites wordt gepubliceerd, valt onder het publieke domein. Dat is de reden waarom u voorzichtig moet zijn met de informatie die u daar zou kunnen vrijgeven. Contender B.V. gebruikt beveiligingstechnologieën om verlies, verminking of enige andere aantasting van persoonlijke gegevens te voorkomen. Na het verzoek van een geregistreerde bezoeker zal Contender B.V. deze bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit zijn database verwijderen. De bezoeker kan zijn / haar gegevens ook online aanpassen of wijzigen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Contender B.V. bewaart op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen waaronder: eMailings 4.2 (gebruik voor toewijzing mailinglijst) en Google Analytics (doelgroep segmentatie).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Contender B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Contender B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar finance@contender.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Contender B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dien bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Contender B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via finance@contender.nl. Contender B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware
  • TLS: Beveiligde internet verbinding

Contact opnemen met Contender B.V.
Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, Contender B.V. of over uw ervaringen met onze website, neemt u dan contact met ons op.

 

 


Privacy Statement (English version)

Contact details
Contender B.V. is located at the Nijverheidsweg 17 A/B and is responsible for the processing of personal data as we display in this privacy statement. Contender B.V. has drawn up this privacy statement to show that we take your privacy very seriously. We have explained below how Contender B.V. handles your personal information. All data that are collected by Contender B.V., are stored strictly confidential and are only disclosed as set out in this Privacy Statement. Your personal information will not be lent, rented or sold to third parties without your prior consent. The information you provide to Contender B.V. will be treated with the utmost care.

Personal data that we process
Contender B.V. process your personal data because you are using our services and / or because you have provided it to us yourself. The purpose of the registration of personal data by Contender B.V. is to optimally implement our agreed collaboration and to provide tailor-made editorial and commercial information to our customers/visitors. Below you will find an overview of the personal data that we process. We use your IP address for processing problems with our server and for managing our sites. The IP address is also used to recognize visitors.

Our site uses ‘cookies’. Cookies consist out of a standard internet technology that allows us to store specific log information and make it accessible in the user’s system. Each visitor can adjust the settings of his computer in such a way that cookies are not accepted.

Our registration and order forms ask users to provide us with personal and professional information (for example (company) name, address, e-mail etc.). In order to execute a contract for a purchase contract and to deliver the goods you have ordered, we need as a minimum the following personal and professional information:

Your first and last name
Your company name
Your (business) address
Your (company) e-mail address
Your phone number

Our site contains links to other sites and the sites of (business) partners that are not part of Contender B.V. We are not responsible for the privacy policy or the content of such sites. Contender B.V. will in exceptional cases share information with carefully chosen partners in order to meet your requirements in a better way. We will always ask for your prior permission.

Our site makes community and forums available to our visitors. All information published on these sites falls under the public domain. That is why you have to be careful with the information that you could release there. Contender B.V. uses security technologies to prevent loss, mutilation or any other damage to personal data. After the request of a registered visitor, Contender B.V. remove this visitor (and his or her personal details) from the database. The visitor can also adjust or change his/her data online.

Automated decision-making
Contender B.V. saves decisions based on automated processing on matters that may affect people. These decisions are taken by computer programs or systems including eMailings 4.2 (for mailing list allocation) and Google Analytics (segmentation target group).

How long do we keep personal data
Contender B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Contender B.V. and you have the right to data portability. This means that you can submit a request and ask us to send the personal data that we hold from you in a computer file to yourself or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to finance@contender.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, within four weeks at the latest. Contender B.V. also want to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can then use the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Contender B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of misuse, please contact our customer service or via finance@contender.nl. Contender B.V. has taken the following measures to protect your personal data:

•       Security software

•       TLS: Secure internet connection

Contact Contender B.V.
If you have any questions about this privacy statement, Contender B.V., or about your experiences with our website, please contact us.